ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์ : 053-723979 ต่อ 5992   
อีเมล์: eenet2021@gmail.com

Follow On Social Media