สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม​

จัดในรูปบบออนไลน์