ส่งบทความ

กำหนดการสำคัญ 
เริ่มรับบทความ16 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับบทความ3 กุมภาพันธ์ 2564 
ขยายเวลารับบทความถึง 25 มีนาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ5 เมษายน 2564
ส่งบทความแก้ไข 19 เมษายน 2564 ก่อน 20.00 น.
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์25 เมษายน 2564 ก่อน 10.00 น.
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน11 พฤษภาคม 2564
วันประชุมวิชาการ EENET 202112 – 14 พฤษภาคม 2564

การส่งบทความและพิจารณาบทความ
          บทความจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด A4 ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษตามรูปแบบ EENET Template (ดาวน์โหลดที่นี่) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการส่งบทความแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ 
https://eenet2021.paper4submission.com/login.php การพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของ EENET 2021 เมื่อลงทะเบียนบทความและต้องนำเสนอด้วยตนเองในการประชุมวิชาการ

สาขาบทความวิจัย 
Electrical Power (PW)ไฟฟ้ากำลัง
Electronics (EL)อิเล็กทรอนิกส์
Electric Communication (CM) ไฟฟ้าสื่อสาร
Power Electronics (PE) อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Computer & Information Technology (CP)คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Control Systems & Intrumentation (CT) ระบบควบคุมและการวัด
Digital Signal Processing (DS) การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Energy & Energy Saving (ES) พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
Innovation & Invention (IN) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
General Electrical Engineering (GN) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
Special Session On Electrical Engineering (SS)หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า