การลงทะเบียนบทความ

การลงทะเบียนบทความ
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) เท่านั้น
2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบเวปไซต์ส่งบทความ

 

ชำระค่าลงทะเบียน

 

3. คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

บุคคลทั่วไปและนักศึกษา บุคลากร มทร.ล้านนา

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 บุคคลทั่วไป นักศึกษา
1 บทความ 3,000 .- 1,500 .-
เพิ่มบทความ 1,000 .- 1,000 .-

 

ของที่ละรึก

รายการ บุคคลทั่วไปและนักศึกษา บุคลากร มทร.ล้านนา
บุคคลทั่วไป นักศึกษา บทความเพิ่ม
กระเป๋าผ้า / / /
เสื้อยืด / /
เล่มบทคัดย่อ / / / /
เล่มเอกสารการประชุมวิชาการ /
แฟลชไดร์ฟ / / / /
ใบประกาศนียบัตร / / / /