แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย นั้น
ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้คณะผู้จัดงาน EENET2021 จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
จากเดิมการเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทุกท่านติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์การประชุมฯ
https://www.eenet2021.org

สำหรับเจ้าของบทความที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อเสนอแนะทางอีเมล (อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน)
2. ส่งบทความแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 20.00 น.
3. วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ หรือ ถอนบทความ 25 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 10.00 น.
4. ดาวโหลดต้นฉบับตีพิมพ์ Proceedings ที่หน้าเว็บไซต์การประชุม และจัดส่งฉบับตีพิมพ์ทางไปรษณีย์
หลังจากเสร็จสิ้นงานประชุมวิชาการ
5. ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียน
1 บทความ สำหรับบุคคลทั่วไป 3,000 บาท
1 บทความ สำหรับหรับนักศึกษา 1,500 บาท
บทความที่ 2 เป็นต้นไป บทความละ 1,000 บาท