Keynote Speaker

ชื่อเรื่อง : จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์และกรณีตัวอย่างการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

เนื้อหา: การพัฒนางานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม และเส้นทางการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่องานอุตสาหกรรม โดยการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

ประวัติบุคคล

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ                      นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

วัน เดือน ปีเกิด        16 เมษายน 2515 อายุ 45 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน           บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 43/87 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์               ที่ทำงาน 038-358201 ต่อ 9133  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9409272

E-mail:                tassaphan_su@rmutto.ac.th

ตำแหน่ง               อาจารย์/ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2. ประวัติการศึกษา

2.1 ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.2 ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3. ประสบการณ์บริหาร

3.1 รักษาราชการแทนคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก

3.2 ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ตะวันออก

3.3 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก

3.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

3.5 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

3.6 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ตะวันออก

3.7 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ตะวันออก

 

4. ประสบการณ์การสอน

4.1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4.2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4.3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประวัติการฝึกอบรมต่างประเทศ

5.1 Temasek Foundation-NYPi’s Thailand Rajamangala University of Technology Capability & Capacity Development Project for Technical Education (Mechatronics Systems Technology), 3 กันยายน 2555 ถึง  12 ตุลาคม 2555 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์.

5.2 Vocational Training Instructors (Electronics Engineering III) ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ.2544 ณ Polytechnic University (PTU) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) รัฐบาลญี่ปุ่น

6. ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิจัย

Tassaphan Suwannatat: “Particle Filter for Human Positioning,” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ,กรกฏาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 13-19.

International Conference

– Tassaphan Suwannatat : “Multi-Features Particle PHD Filtering for Multiple Humans Tracking,” 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, 2015. (Best Paper Award)

– Tassaphan Suwannatat : “Robust Humans Tracking Based on Multi-Features Particle Filter,” 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Songkla, Thailand, 2015, pp.12-17.

– Thatsaphan Suwannathat, Jun-ichi Imai and Masahide Kaneko : “Omni-directional audio-visual speaker detection for mobile robot,” IEEE RO-MAN2007 (16th IEEE International Symposium on Robot & Human Interactive Communication, MP-06, pp.141-144, Jeju, Korea, 2007.8.26-29.

– Thatsaphan Suwannathat, Jun-ichi Imai and Masahide Kaneko : “Location-based tracking of moving obstacles from a mobile robot,” MVA2007(IAPR Conference on Machine Vision Applications), Tokyo, Japan, 3-13, 2007.5.16-18.

– Thatsaphan Suwannathat and Masahide Kaneko: “Cooperative Usage of Monocular Camera and Omnidirectional Camera for Segmenting Moving Humans,” MVA2005 IAPR Conference of Machine Vision Applications, Tsukuba, Japan, pp.440, 2005.

– Thatsaphan Suwannathat and Masahide Kaneko: “Moving Obstacle Detection from Mobile Robot by Adjacent Mean Difference-Based Spatial Temporal Entropy,” ACIAR’05 4th Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, Bangkok, Thailand, F-79, 2005.

– Tassaphan Suwannatat and Kosin Chamnongthai ,”Moving Obstacle Path Detection for Mobile Robot,” Fifth International Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSPA’99) , Brisbane Australia, 1999, pp.583-586

National conference

– พสิษฐ์ ทองเต็ม ธงชัย สมแสวง วุฒิชัย อุดม นพรุจ เขียวนาค และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต: “รถขนส่งสื่อสารทุกสรรพสิ่ง,” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018, หน้า 486-489.

– อภิวัฒน์ จันโท ชวลิต ปัญญาอิสระ และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต: “การออกแบบและสร้างเครื่องวัดน้ำหนักน้ำนมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเพื่อใช้ในฟาร์มโคนม,” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018, หน้า 151-154.

– ชวลิต ปัญญาอิสระ อภิวัฒน์ จันโท และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต: “โครงงานพัฒนาหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, หน้า 927-930.

– บุญฤทธิ์ ปินตาสี และ ศิริชัย สมแสน: “Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine,” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, หน้า 983-986.

– นพรุจ เขียวนาค  สุนทรี แสงศรี และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “ เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์,” การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9, 2559. หน้า 133.

– ปริญญา น้ำจันทร์  จตุภรณ์ สุนทรี แสงศรี  นพรุจ เขียวนาค และทัศพันธุ์ สุวรรณทัต : “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์,” The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) , 2016.

– ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต  อภิวัฒน์ จันโท  คมกฤช กิตติพร  สู้ศึก ศิลป์จารุ  นเรศ นาใต้ และทวีมิตร กมลมงคลสุข : “การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ 2, 2558. หน้า 247-252.

– Sittikeat Limsila and Tassaphan Suwannatat: “Online Database Management System of Undergraduates in Computer Science’s Research Project,” The 2014 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2), Feb 20-21,2014, Sripatum University-Chonburi Campus.

– Thatsaphan Suwannathat, Jun-ichi Imai and Masahide Kaneko : “Audio-visual speaker detection in human-robot interaction,” ROBOMEC2007(ロボティクス・メカトロニクス講演会2007),日本機械学会ロボット・メカトロニクス部門主催, 1P1-K06, 2007.5.10.-12., Akita, Japan

– Thatsaphan Suwannathat, Jun-ichi Imai, and Masahide Kaneko: Automatic Extraction of Moving Humans from a Moving Platform,” Dynamic Image Processing for real Application (動的画像処理実利用化ワークショップ2006), Kyoto Japan, pp. 150-154, 2006

– Thatsaphan Suwannathat and Masahide Kaneko: “Detection of Moving Humans from Navigating Robot Using Two Cooperative Vision Platforms,” The 67th National Convention of IPSJ (情報処理学会第67回全国大会), Tokyo Japan, 4L-7,  2005

– Thatsaphan Suwannathat and Masahide Kaneko: “Motion Detection using Omni-Detectional Camera Mounted on Moving Platform,” Proceeding of the 2005 IEICE General Conference (2005 年電子情報通信学会総合大会), Osaka Japan, D-12-40, 2005

– Tassaphan Suwannatat, Brad Trewin, Suwat pattaramalai and Kosin Chamnongthai ,”A Method of Field Mobile Robot Localization by Using Reference Mark”, Electrical and Electronics Conference (EECON-21), Bangkok Thailand , pp .98-101, 1999 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น)

7. ลำดับผลงานการเป็นวิทยากรรับเชิญ และงานบริการวิชาการ

– พฤศจิกายน 2558 ได้รับเชิญจากบริษัท EL ARABY Group of Companies & Factories ประเทศอียิปต์ ให้เดินทางไปบริการวิชาการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงงานโตชิบ้า ประเทศอียิปต์

– 26 พฤษภาคม 2558 เป็นวิทยาการรับเชิญบรรยายเรื่อง “การโปรแกรม Robot Transfer” ให้กับผู้บริหาร วิศวกรและฝ่ายเทคนิค ของบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

8. ลำดับผลงานการทำวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรม

– การพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน (ดำเนินการในปีพ.ศ.2563)

Automated Guided Vehicle

การออกแบบและพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน (AGV: Automated Guided Vehicle)  ต้นแบบในการผลิตเพื่อใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลากจูงวัสดุน้ำหนัก 800 กิโลกรัม สามารถวิ่งรับและส่งของได้ตามเส้นทางที่กำหนด ผลการทดสอบการวิ่งทางตรงทำให้เกิดค่าคลาดเลื่อนน้อย ในขณะวิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อถึงทางเลี้ยวทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากกว่าแต่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ในเส้นทาง  ระบบควบคุมออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบรถเป็นแบบลากจูง ตัวควบคุมถูกออกแบบโดยใช้ตัวควบคุมแบบ PID เพื่อควบคุมตำแหน่ง การทำงานเริ่มต้นด้วยการสั่งการ PLC ผ่านการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย  โดยหากนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี เหมาะกับการนำไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

งานบริการวิชาการนี้ได้รับทุนและร่วมพัฒนากับ บริษัท ชินออโต้ จำกัด, บริษัท เอสเอ็นซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

 

– การพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักรผลิตเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2562)

Automatic Cable Marking Machine

    งานบริการวิชาการนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักรผลิตเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทอิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำนวน 6 ตัว เครื่องปั๊มอุตสาหกรรมจำนวน 4 ตัว โดยทั้งหมดจะทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติเพื่อผลิตฝาหน้าของเครื่องซักผ้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการผลิตชิ้นงาน โดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 14 วินาที/ชิ้นงาน และระบบสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

งานวิจัยนี้ได้รับทุนและร่วมวิจัยกับ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

– รถไฟฟ้าแบบรางสำหรับงานลำเลียงถังหล่ออลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2561)

Automatic Cable Marking Machine

    งานบริการวิชาการนี้นำเสนอการพัฒนารถไฟฟ้าแบบรางสำหรับงานลำเลียงถังหล่ออลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ โดยได้ร่วมออกแบบและสร้างตัวรถไฟฟ้าแบบราง ที่มีความสามารถในการวิ่งและหยุดแบบอัตโนมัติในตำแหน่งที่กำหนด โดยได้ออกแบบวงจรและประกอบตู้คอนโทรลสำหรับรถไฟฟ้าทั้งระบบ บนตัวรถจะมีลูกกลิ้งลำเลียงที่สามารถขนย้ายถังหล่ออลูมิเนียม สามารถช่วยลดขั้นตอนการขนย้ายถังหล่ออลูมิเนียมที่มีน้ำหนักมาก เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

– เครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2560)
Automatic Cable Marking Machine

    งานบริการวิชาการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติเพื่อติดตั้งกับเครื่องจักรผลิตสายสลิงหรือสายเบรคของชิ้นส่วนยานยนต์ การทำงานเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับเส้นผ่าศูนย์กลางสายสลิงที่ผิดปกติ โปรแกรมพีแอลซีจะหน่วงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ตำแหน่งสายที่ผิดปกติเคลื่อนที่เข้ายังเครื่องมาร์กสายแบบอัตโนมัติ ลูกกลิ้งที่เชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์และปั๊มหมึกจะทำงานพร้อมกัน ส่งผลให้สายสลิงถูกมาร์กตามระยะที่กำหนด ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมาร์กสายสามารถทำงานได้จริง สามารถมาร์กสายได้ถูกต้องแม่นยำ สามารถช่วยลดขั้นตอนการมาร์กสายเดิมที่ใช้แรงงานคน ที่มีความผิดพลาดอยู่เสมอ ลดปัญหาชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพที่ไม่ได้คัดแยกทิ้ง    

งานบริการวิชาการนี้ได้รับทุนและร่วมพัฒนากับ บริษัท ชินออโต้ จำกัด

 – เครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2559)
Steering Wheel Quality Testing Machine

    งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบ ตอบสนองตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยจะทำการตรวจวัดและประมวลผลการวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกด ตรวจสอบสกรู และหมุดยึดของพวงมาลัยรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบตรวจวัดค่าความต้านทานของสวิทซ์ปุ่มกดจากเดิมที่ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วยวิธีทางอ้อมโดยอาศัยการคำนวณย้อนกลับจากการวัดความดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มาเป็นการตรวจวัดค่าความต้านทานโดยตรง และการตรวจสอบสกรูและหมุดยึดจากเดิมใช้เซนเซอร์ตรวจจับโลหะเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบด้วยกล้องและเซ็นเซอร์แสง

   โดยเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วโปรแกรมได้ทำประมวลผลตรวจสอบกับค่าที่ถูกต้องและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลลงในฐานข้อมูล และจะพิมพ์ออกมาเป็นบาร์โค้ดเพื่อติดที่พวงมาลัยรถยนต์ ขั้นตอนสุดท้ายจะทำการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยการยิงบาร์โค้ด ผลการทดสอบระบบทั้งหมดพบว่าใช้เวลามีความถูกต้องในการตรวจสอบร้อยละ 98 และใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 30 วินาที ดีขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้เวลา 58 วินาที      

   ผลการสร้างและทดสอบชุดขนย้ายชิ้นงานฯ พบว่า ชุดขนย้ายชิ้นงานฯ มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมที่ความเร็วและสามารรับน้ำหนักในการหยิบจับได้ตามที่บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยกำหนดไว้ โดยมีความแม่นยาในการหยิบจับและปล่อยชิ้นงาน อยู่ที่ 4 มิลลิเมตร และผลจากงานวิจัยนี้ บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยได้นำเครื่องต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

งานวิจัยนี้ได้รับทุนและร่วมวิจัยกับ บริษัทศรีมิ่งทรัพย์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายกรุ๊ปจำกัด และบริษัท ซัมมิท สเตียรริ่งวีล จำกัด

– หุ่นยนต์จับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการในปีพ.ศ.2558)
Automated work piece handling robot for stamping machine

    จากกรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ พบว่า มีปัญหาในขั้นตอนการผลิตที่ไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องเสียเวลาจากการใช้แรงงานคนหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรม  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบและสร้างชุดขนย้ายชิ้นงานที่มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถติดตั้งกับตัวเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมโดยไม่กีดขวางกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ และได้ออกแบบให้หยิบจับชิ้นงานแบบสองแขน เพื่อใช้แทนแรงงานคนหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ผลการสร้างและทดสอบชุดขนย้ายชิ้นงานฯ พบว่า ชุดขนย้ายชิ้นงานฯ มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มอุตสาหกรรมที่ความเร็วและสามารรับน้ำหนักในการหยิบจับได้ตามที่บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยกำหนดไว้ โดยมีความแม่นยาในการหยิบจับและปล่อยชิ้นงาน อยู่ที่ 4 มิลลิเมตร และผลจากงานวิจัยนี้ บริษัทผู้ให้ทุนวิจัยได้นำเครื่องต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

งานวิจัยนี้ได้รับทุนและร่วมวิจัยกับ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)