QR Code และ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EENET2021

QR Code และ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EENET2021

https://forms.gle/Arn7NWSsunqksENX7

 

ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EENET2021

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ผ่าน  QR Code  หรือ Link ที่แนบมานี้

ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการเชิญเข้าห้องประชุมต่อไป