ข่าวสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13

Call For Paper

Keynote Speaker

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง

รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

drsomchai

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหารบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

Yuttana Kumsuwan

รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

athakron

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
ศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล
ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Metasurfaces/Metamaterials, Wireless power transfer, Antenna Desing, Low power WAN (LPWAN), Microwave Circuit Design

สถานที่จัดงานและกำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

เริ่มรับบทความ
16 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับบทความ3 กุมภาพันธ์ 2564 
ขยายเวลารับบทความถึง 25 มีนาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 5 เมษายน 2564
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 19 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า30 เมษายน 2564
วันประชุมวิชาการ EENET 2021 12 – 14 พฤษภาคม 2564


สถานที่จัดงาน
โรงแรมเวียงอินทร์

ที่อยู่: ถนน ประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 711 533

แบบฟอร์มจองห้องพัก

แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมเวียงอินทร์ .pdf | .docx

แผนที่สถานที่จัดงาน

ผู้สนับสนุน